Teollisuusdemarien toimintaohje

Toimintaohjeen taitettuna löydät tästä Toimintaohje
 

1 Ammattiosaston ryhmätoiminta

Ammattiosasto on liiton toiminnan ja järjestäytymisen perusyksikkö, jonka päätehtävä on tukea työpaikkojen edunvalvontaa, järjestämistä ja jäsenhankintaa.

1.1 Ammattiosaston ryhmä

 • – valmistelee ammattiosaston kokouksiin liittyvät asiat ja määrittelee ryhmän linjan ja tavoitteet ammattiosaston toiminnassa
 • – asettaa ryhmän ehdokkaat ammattiosastoissa tehtäviin henkilövalintoihin, tekee vaalityötä ja tukee valituksi tulleiden valintaa
 • – tukee työpaikkojen aktiivien toimintaa, ylläpitää työpaikkojen yhdyshenkilöverkostoa ja ilmoittaa tiedot aluetoimiston vastuuhenkilölle
 • – ohjaa ryhmän jäseniä koulutukseen
 • – valitsee kalenterivuosittain ryhmän puheenjohtajan ja ammattiosaston yhteistyöryhmän

 

2 Aluetoiminta

Liitto koostuu kuudesta alueellisesta toiminta-alueesta. Alueiden toiminnalla on keskeinen merkitys liiton ja ryhmätoiminnan organisoinnille ja toimeenpanolle.

2.1 Alueryhmä

 • – koostuu liiton sd-toimintaan sitoutuneista ammattiosastojen jäsenistä
 • – valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, ryhmän sihteerinä toimii aluetoimitsija
 • – kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa
 • – asettaa alueelliset tavoitteet ryhmätoiminnalle
 • – seuraa hallinnon päätöksiä ja niiden vaikutuksia alueen toimintaan
 • – seuraa luottamushenkilövalintoja ja huolehtii ryhmän jäsenten tukemisesta valinnoissa
 • – huolehtii uusien jäsenten sitouttamista ryhmään
 • – tekee aluetoiminnan kehittämistä ja yhteiskunnallista vaikuttamista koskevia esityksiä
 • – valitsee vuosittain ryhmän puheenjohtajan ja johtoryhmän, johon kuuluvat alueelta valitut liiton hallinnon jäsenet, aluetoimitsijat ja tarvittava määrä lisäjäseniä

2.2 Alueellinen johtoryhmä

 • – koostuu alueelta valituista hallinnon jäsenistä, aluetoimitsijoista ja tarvittavasta määrästä lisäjäseniä
 • – kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta
 • – valmistelee alueelliset tavoitteet ryhmätoiminnalle alueryhmän päätettäväksi
 • – päättää ryhmän alueellisesta toimintasuunnitelmasta
 • – järjestää ja organisoi alueryhmän kokoontumiset
 • – valmistelee ja tekee esityksiä hallinnon eri portaisiin ja seuraa hallinnon päätösten vaikutusta alueen toimintaan
 • – tukee ammattiosasto- ja työpaikkaryhmien toimintaa ja organisoi alueellisen ryhmäkoulutuksen
 • – toteuttaa alueellista yhteiskunnallista vaikuttamista
 • – organisoi alueensa liittokokousvaalityön yhteistyössä oman alueensa vaalipiirien ja ammattiosastojen ryhmien kanssa
 • – ylläpitää valtakunnallisen ja paikallisen ryhmä-toiminnan välistä tiedonkulkua ja vuoropuhelua

 

3 Liiton ja työttömyyskassan hallinto

3.1 Valtuuston ryhmä

Liiton sosialidemokraattisen ryhmän ylintä päätösvaltaa liittokokousten ja työttömyyskassan edustajistokokousten välillä käyttää liiton ja työttömyyskassan valtuustoryhmä. Ryhmään kuuluvat liittokokouksessa ja työttömyyskassan edustajistokokouksessa valitut valtuuston jäsenet ja erikseen sovitut sopimusalojen edustajat päättäjinä, liiton ja työttömyyskassan hallitusten sd-jäsenet ja sd-päälliköt puhe- ja esitysoikeudella sekä ryhmän tekninen henkilökunta kokoustehtäviä hoitaessaan.

3.1.1 Valtuustoryhmä:

 • – ohjaa valtuuston toimintaa, linjanvetoa ja päätöksentekoa
 • – kokoontuu valtuuston kokousten yhteydessä ja liittohallituksen ryhmän kutsusta vähintään kerran vuodessa työkokoukseen. Kokouksia johtavat valtuuston sosialidemokraattiset puheenjohtajat. Sihteerit valitaan kokouksittain.
 • – käsittelee, ennakoi ja päättää ryhmän kannan sopimusneuvottelujen periaatteista ja kannanotoista sekä liiton hallituksen esittämistä asioista
 • – päättää ryhmätoiminnan ja liittokokousvaalityön runkosuunnitelman ja periaatteet sekä ryhmän tarkistetut toimintaohjeet liittokokousta seuraavan vuoden aikana
 • – päättää ryhmätoimintaan liittyvät periaatteet
 • – asettaa ryhmätoiminnan vuosittaiset painopisteet

3.2 Hallitusryhmät

Ryhmään kuuluvat liiton ja työttömyyskassan hallitusten sosialidemokraattiset jäsenet päättäjinä, valtuuston sosialidemokraattiset puheenjohtajat ja valitut sd-toimitsijat puhe- ja esitysoikeudella ja ryhmän tekninen henkilökunta kokoustehtäviä hoitaessaan. Hallitusryhmät ohjaavat ja valvovat liiton, työttömyyskassan ja ryhmän toimintaa. Ryhmät vastaavat päätöksistään ja toimistaan valtuuston sd-ryhmälle.

3.2.1 Hallitusryhmät:

 • – kokoontuvat pääasiassa hallitusten kokousten yhteydessä liiton puheenjohtajan johdolla
 • – valmistelevat edunvalvontaan ja liiton ja työttömyyskassan kokonaistoimintaan liittyvät asiat ja valtuustoryhmälle esitettävät asiat
 • – määrittelevät ryhmän linjaukset liittoa ja työttömyyskassaa koskevissa kansainvälisissä asioissa
 • – käsittelevät ja päättävät ryhmän kannan toimitsijoiden työsuhteita koskevissa asioissa
 • – käsittelevät ryhmän ohjeiden rikkomukset ja päätösten vastaisen toiminnan sekä määrittävät seuraamukset asianosaisia kuultuaan
 • – valmistelevat valtuustoryhmän päätettäväksi ryhmän vuosittaiset painopisteet
 • – päättävät ryhmän toimintasuunnitelmasta
 • – arvioivat toimintasuunnitelmien valtuustoryhmän asettamien painopisteiden toteuttamista

3.3 Sektorijohtokuntien ja jaostojen ryhmät

Sektorijohtokuntien ja jaostojen ryhmään kuuluvat kyseiseen päätöksentekoelimeen valitut sosialidemokraattiset jäsenet. Ryhmät kokoontuvat tarvittaessa toiminnasta vastaavan sd-toimitsijan kutsusta ja käsittelevät ajankohtaisia asioita.

3.4 Johtoryhmän ryhmä

Ryhmään kuuluvat liiton sd-puheenjohtajat. Johtoryhmän ryhmä ylläpitää, kehittää ja uudistaa liiton ja ryhmän organisaation toimintavalmiutta. Ryhmä vastaa päätöksistään liiton hallituksen ja liittovaltuuston sd-ryhmälle.

3.4.1 Johtoryhmän ryhmä

 • – kokoontuu säännöllisesti liiton puheenjohtajan johdolla
 • – valmistelee liittohallituksen ryhmälle esitettävät asiat
 • – ohjeistaa ja seuraa eri yksiköiden ryhmien toimintaa
 • – vastaa sosialidemokraattisen ryhmän taloudesta liiton hallituksen ja liittovaltuuston ryhmälle
 • – vastaa ryhmän yhteistyösuhteista sosialidemokraattisen työväenliikkeen järjestöihin ja muihin yhteistyökumppaneihin

 

4 Henkilöstön ryhmätoiminta

Liiton toimisto-organisaatiossa ryhmätoimintaa toteuttavat yksiköiden sd-ryhmät sekä omassa toiminnassaan että yksiköiden välisessä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Ryhmätoiminnassa ovat mukana kaikki ryhmän toiminta-ajatuksen hyväksyvät työntekijät. Yksiköiden ryhmäkokouksia pidetään yksikön sd-vastaavan kutsusta. Yksiköiden ryhmät vastaavat päätöksistään ja toimistaan johtoryhmän ja liiton hallituksen ryhmille.

4.1 Toimitsijaryhmä

Toimitsijaryhmään kuuluvat kokouksiin ja ryhmän toimintaan osallistuvat kaikki sd-ryhmän toimitsijat ja valitut sd-sihteerit. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti liiton puheenjohtajan kutsusta ja johdolla. Ryhmä toimii valtuuston, liiton hallituksen ja johtoryhmän päätösten mukaan.

4.2 Henkilökunnan ryhmä

Henkilökunnan ryhmään kuuluvat kaikki ryhmän toiminta-ajatuksen hyväksyvät liiton ja työttömyyskassan palveluksessa olevat henkilöt. Ryhmä kokoontuu tarvittaessa liiton puheenjohtajan kutsusta.

 

5 Liittokokousvaalit ja työttömyyskassan edustajistovaalit

Liittokokousvaaleissa ja työttömyyskassan edustajistovaaleissa ryhmän toiminta-ajatusta toteuttaa ryhmän perustama valtakunnallinen vaaliliitto, joka koostuu ehdokkaiden valitsijayhdistyksistä ja niiden perustamista vaalipiirikohtaisista vaaliliitoista.

Vaalipiirien vaalityöryhmät päättävät periaatteista ja tavoitteista, joita noudatetaan ehdokkaiden asettamisessa, valitsijayhdistysten ja tukiryhmien toiminnassa ja vaalityössä.

Liiton hallituksen ja valtuuston ryhmät päättävät vaalityön yleisohjeista ja vaalityön runkosuunnitelmasta, jotka ovat ohjeina vaalipiireille.

5.1 Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen ryhmä

Vaaliliiton kokouksiin osallistuvat päättäjinä sd-ryhmän vaaliliiton kokousedustajat. Puhe- ja esitysoikeudella kokoukseen osallistuvat kokousta edeltäneen liittokokouskauden valtuuston ja hallitusten sd-ryhmän jäsenet ja valitut sd-toimitsijat sekä ryhmän tekninen henkilökunta kokoustehtäviä hoitaessaan.

Ryhmän kokouksia johtavat liiton puheenjohtaja ja ryhmän keskuudestaan valitsemat kokouspuheenjohtajat. Sihteereinä toimii kaksi tehtävään nimettyä toimitsijaa.

5.2 Tehtävät:

 • – päättää ryhmän kannan kokouksen asiakysymyksiin ja henkilövalintoihin
 • – päättää ryhmän strategiasta seuraavaksi liittokokouskaudeksi
 • – päättää ryhmän edustajista liiton ja työttömyyskassan hallinnossa
 • – valitsee ryhmän edustajat kokouksen valiokuntiin ja puheenjohtajistoon
 • – valitsee ryhmän laajennetun menettelytapavaliokunnan jäsenet ja vahvistaa liittohallituksen ryhmän nimeämät neuvottelijat
 • – käsittelee muut kokouksen työjärjestyksen edellyttämät asiat
 • – kokoontuu ennen varsinaista kokousta hallituksen sd-ryhmän ja varsinaisen kokouksen aikana sd-vaaliliiton kokouspuheenjohtajan kutsusta

5.3 Ehdokkaiden asettaminen henkilövalintoihin

 • Liittokokouksen ja edustajiston kokouksen ryhmän äänivaltaiset jäsenet voivat ryhmäkokouksessa esittää ehdokkaita liiton puheenjohtajaksi, liiton varapuheenjohtajiksi, valtuuston puheenjohtajiksi sekä liiton ja työttömyyskassan hallituksen jäseniksi.
 • Vaalipiirien edustajaryhmät asettavat ehdokkaat liittovaltuuston jäseniksi.
 • Ehdokkaat asetetaan ryhmäkokouksen päättämällä tavalla.
 • Ehdotuksen henkilövalinnoista ja asiakysymyksistä kokousryhmälle tekee sd-vaaliliiton laajennettu menettelytapavaliokunta, johon vaaliliiton kokousedustajaryhmä valitsee liittokokouksen menettelytapavaliokunnan sd-jäsenet ja 8–15 muuta jäsentä.